Настоящите Общи условия регламентират начините, с които FLYHELP.bg предоставя информацията и услугите си чрез интернет страницата www.flyhelp.bg. Услугите ще бъдат предоставени, само и единствено когато се приемат настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни.

 1. Понятия използвани в настоящите Общи условия:

FLYHELP.bg е администратора на интернет страницата www.flyhelp.bg, собственост на „БЕКЯРОВНЕТ“ ЕООД, с ЕИК 203567367, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дървеница, ул. Жеко Войвода № 4;

КЛИЕНТЪТ е всяко лице, което желае да ангажира и ангажира FLYHELP.bg и се съгласява с настоящите Общи условия, като попълни необходимите данни в контракт формата на интернет страницата www.flyhelp.bg

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е дължимото на всеки пътник обезщетение при закъснял полет, отменен полет и/или проблеми с багажа, съгласно Регламент 261/2004.

АВИОПРЕВОЗВАЧ е съответно отговорния превозвач, за чиито полет клиентът е имал валидно резервиран билет.

 1. Услуги, които FLYHELP.bg предлага и задълженията, които FLYHELP.bg поема:

FLYHELP.bg претендира от името на съответния клиент, обезщетение съгласно Регламент 261/2004, като за целта:

 • Клиентът попълва контактната форма на интернет страницата на FLYHELP.bg,
 • FLYHELP.bg обработва предоставените от клиента данни и подава иск до съответната авиокомпания и/или административен орган,
 • При необходимост FLYHELP.bg изисква от клиента допълнителна информация, както и подписване на пълномощно за представителство,
 • В случай, че bg успешно се споразумее за обезщетение, то обезщетението се превежда изцяло и в пълен размер по сметка на клиента. FLYHELP.bg не получава никакви суми предварително, и никакви суми директно от авиопревозвачите,
 • FLYHELP.bg не се ангажира със срок, в който да получи обезщетение за Клиента. Срокът зависи от множество фактори, включително от работата и поведението на Авиопревозвача, на компетентния държавен орган регулиращ правата на пътниците по Регламента, както и от бързината и ефективността на ангажираните административни и съдебни институции,
 • FLYHELP.bg има право по всяко време и по свое усмотрение да преустанови работа с КЛИЕНТ, в случай, че счете, че КЛИЕНТЪТ предава невярна и/или неистинна информация за себе си, както и за обстоятелствата свързани с неговия казус. FLYHELP.bg има право да преустанови работа с клиент и по каквито и да било други причини, довели до съмнения в добросъвестността на КЛИЕНТА.

3. Задължения и права, които КЛИЕНТЪТ поема и има:

 • Клиентът се задължава да предостави на FLYHELP.bg необходимата и изискана информация,
 • Клиентът има право да оттегли възлагането на събрането на обезщетението от FLYHELP.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок от възлагането. В този случай Клиентът не дължи обяснения за отказа си, а единствено уведомява FLYHELP.bg за решението си – писмено или по телефон. Клиентът няма право да упражни отказа си по предходните изречения, в случай, че в този 14 дневен срок FLYHELP.bg вече е подало искане до Авиопревозвача от името на клинта.
 • Клиентът се задължава да подаде искане до FLYHELP.bg само ако вече не е ангажирал друга посредническа агенция,
 • Клиентът се задължава да не ангажира друга посредническа агенция и/или адвокат и/или трето лице, след като вече е подало искане за обезщетение чрез формата на FLYHELP.bg,
 • Клиентът щом получи обезщетението си по своята банкова сметка от съответния авиопревозвач, се задължава да уведоми за получената сума FLYHELP.bg в срок от 2 работни дни.,
 • В срок от 3 работни дни от получаването на сумата, клиентът следва да преведе 20% от нея по сметка на FLYHELPbg, за която сметка получава информация след като е уведомил FLYHELP.bg за получената от него сума за обезщетение,
 • Клиентът има право да се информира по всяко време за хода на преговорите с превозвача или за евентуалния съдебен процес, като се свърже с FLYHELP.bg и ангажираните адвокати,
 • Клиентът се задължава да пази в тайна всякаква информация и да не я разкрива пред трети лица, която информация му е станала известна при съвместната работа с FLYHELP.bg, включително получените от FLYHELP.bg документи (молби, жалби, пълномощни, имейли). Тази информация Клиентът приема, че представлява изцяло търговска тайна,
 • В случай, че Клиентът получи обезщетение след като вече е ангажирал FLYHELP.bg и впоследствие твърди, че получаването на обезщетението се дължи на собствени усилия и/или работа и/или на усилия и/или работа на друга агенция/адвокат/трето лице, то Клиентът ще дължи комисионна от 20% от сумата на FLYHELP.bg в случай, че FLYHELP.bg докаже, че е подало жалба до Авиопревозвача преди получаването на обезщетението от Клиента. В този случай, ще е налице презумпцията, че обезщетението е изплатено и получено на Клиента вследствие на жалбата на FLYHELP.bg

4. Отговорности на страните:

 • В случай, че авиопревозвачът откаже да преведе обезщетение и/или FLYHELP.bg не успее да се пребори за такова, то Клиентът не заплаща никакви суми, такси и разноски, а последните са за сметка на FLYHELP.bg,
 • След като е ангажирал FLYHELP.bg за събиране на обезщетението, Клиентът няма право да ангажира друга посредническа агенция за действията, предмет на настоящите Общи условия, освен с изричното съгласие на FLYHELP.bg.
 • В случай, че авиопревозвачът категорично откаже да преведе обезщетение FLYHELP.bg съвместно с Клиента обсъждат възможностите за иницииране на съдебни действия срещу авиопревозвачът.